O nas

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014


Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością , planami i ofertami rekreacyjnymi.

 

                                        LUBUSKI  KLUB  ŻEGLARSKI 

                                                         im. Mariusza Zaruskiego

                                          ul. Odrodzonego    Wojska    Polskiego 23  
                                                             67-410  SŁAWA
 

INFORMACJA O LKŻ

 

   Na bazie żeglarzy zarejestrowanych w „Ognisku Wodniaków” w Zielonej Górze oraz nie zrzeszonych żeglarzy w 1975 roku zorganizowano „Lubuski Klub Żeglarski” im. Mariusza Zaruskiego z siedzibą w Sławie.

Na dzierżawionym od Urzędu Miasta bagnistym terenie porośniętym trzciną i krzewami , wybudowano hangar dla posiadanego sprzętu z pieniędzy otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.

Następnym etapem było doprowadzenie przydzielonego nieużytku o wielkości 6 arów do stanu , na którym można było stawiać namioty. Wycięto krzewy i trzcinę i zaczęto nawozić ziemię z wykopów budujących domy mieszkańców Sławy . Utwardzając przydzielony teren , zlikwidowano pozostałe po deszczu kałuże  i osuszono teren umożliwiając członkom Klubu stawianie namiotów.

   Członkami Klubu oprócz młodzieży ze Sławy była młodzież z Zielonej Góry , Głogowa , a później z Lubina i Legnicy , a obecnie nawet z Wrocławia , Wałbrzycha , Obornik Śląskich. Magnesem przyciągającym jest przede wszystkim jezioro sławskie z ładną linią brzegową i możliwość zakupu wyżywienia w mieście Sława.

   Z biegiem lat , członkami Klubu byli żeglarze z poza Sławy i niestety tak już pozostało do dnia dzisiejszego z tym , że do Klubu przychodzą żeglarze ze Sławy społecznie pomagając w pracach organizowanych  na terenie Klubu. Na dzień dzisiejszy z okolic Sławy jest 8 członków i wielu sympatyków.

   Oficjalnie członków opłacających składki jest zarejestrowanych  59 osób . W okresie letnim do późnej jesieni na terenie  Klubu przebywa od 200 do 300 osób ponieważ każdy z członków ma rodzinę i przez lata wielu wybudowało domki letniskowe aby uniezależnić się od konieczności wynajmowania noclegów w innych ośrodkach czy też pensjonatach prowadzonych w mieście.

   Zarząd Klubu dla żeglarzy z Klubów mających nad jeziorem swe stanice żeglarskie , organizował regaty. Pozytywne opinie organizacji tych regat spowodowały , że zaczęto organizować regaty o znaczeniu ogólnokrajowym. Najważniejsze z nich to organizowane od 1970 i corocznie regaty pod nazwą „Puchar Ziem Zachodnich” . Cykl regat zakończono w 1990r.. W latach od 1980r brało udział od 130 do 165 jachtów w klasach olimpijskich , co powodowało udział  od 300 do 450 zawodników i osób towarzyszących z całej Polski.

   Żeglarstwo nie jest dyscypliną sportową tak widowiskową jak np. piłka  nożna , nie mniej jednak zawsze można było liczyć na kilkaset widzów zagrzewających zawodników do walki o puchary.

   Oprócz regat wspomnianych wyżej zorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski w klasie „Hornet” oraz trzykrotnie Mistrzostwa Polski w międzynarodowej klasie „Omega” i 5-io krotnie Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie „F D ” ( latający Holender ) z udziałem zawodników niemieckich, czeskich i polskich.

   W 1999 roku byliśmy współorganizatorami V Ogółnopolskiej  Olimpiady Młodzieży w Zielonej Górze w żeglarstwie w klasie „Optymist ”.

Klub nasz odpowiadał za sprawy związane z organizacją samych kilkudniowych regat i ich zabezpieczeniem ze strony WOPR. W olimpiadzie brało udział około 150 zawodników w wieku od 10 do 14 lat .  Otrzymaliśmy pozytywną opinię od Sędziego Głównego regat.

   Zmiany ustrojowe ograniczyły plany organizacji regat o dużym krajowym lub międzynarodowym znaczeniu . Wiele klubów zaniechało swej działalności z braku pieniędzy i wiele klubów uległo zlikwidowaniu.

   W tej sytuacji znalazł się także „ Lubuski Klub Żeglarski „ w Sławie. Zaniechano organizowanie regat o zasięgu krajowym oraz zawieszono działanie sekcji regatowej aby zminimalizować koszty utrzymania Klubu.

Obecnie Klub  organizuje regaty o zasięgu regionalnym  , a pieniądze ze składek i z wypożyczalni sprzętu wodnego przeznacza się na remonty tego sprzętu , pomostów i hangaru.

Dzięki dofinansowaniu z funduszu ochrony środowiska Klub posiada własną przepompownię ścieków , która jest podłączona do kolektora prowadzącego do miejskiej oczyszczalni ścieków. Wartość inwestycji to 150000,00zł. w roku 2005.

   Działalność Klubu w chwili obecnej jest ukierunkowana  na turystykę, rekreację i utrzymanie w możliwie dobrym stanie samego Klubu i doczekaniu lepszych czasów dla Klubu i jego członków.

Klub organizuje co roku regaty jachtów turystycznych i sportowych pod nazwami : „ Puchar Lata „ , „ Dni Morza „ , „ Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sława „ ,  „ Błękitna Wstęga Jeziora Sławskiego „ i  „ Regaty Australijskie „. Prowadzimy szkolenia na stopnie żeglarskie dla młodzieży i dorosłych. Nasz port jest udostępniony dla wielu żeglarzy i innych dyscyplin sportów wodnych. Nasza drużyna WOPR bierze udział w wielu akcjach ratowniczych na terenie całego jeziora sławskiego oraz pomaga organizować zawody ratownicze. Bierzemy czynny udział w organizacji „Dni Sławy” organizując regaty  i Nocną galę jachtów.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Klubu w październiku 2004r. , jednogłośnie przyjęliśmy zmianę formy stowarzyszenia na Stowarzyszenie Pożytku Publicznego .

W roku 2005 Klub brał czynny udział w ratowaniu Jeziora Sławskiego i jako pierwszy poprzez List Otwarty domagał się właściwego postępowania w ochronie naszego jeziora. 

W planach Klubu jest pozyskanie środków na rozwój i inwestycje związane z ochroną środowiska , turystyką żeglarską , szkoleniem żeglarskim i modernizacja sprzętu ratowniczego. Środki te wykorzystane będą na :

- budowa nowej sieci wodnej,

- budowa nowych sanitariatów ogólnodostępnych,

- budowa kapitanatu potrzebnego między innymi jako bazy dla szkoleń żeglarskich.

- modernizacja i remont pomostów, slipów. Odbudowa pomostu po byłym LOK-u

- zakup  silnika do naszej drugiej motorówki ratowniczej./silniki , które posiadamy są z 1985 roku i

  często wymagają napraw do których brak jest już części zamiennych , są nie ekologiczne/

- otwarcie szkółki żeglarskiej na bazie żaglówek „Optymist” i „Cadet” , przy współpracy z odpowiednim trenerem.

 

W ostatnich 5 latach  Klub był organizatorem ogólnokrajowych regat o
PUCHAR ZIEM ZACHODNICH”
W KLASACH OMEGA SPORT, OMEGA STANDARD I OMEGA TURYSTYCZNA w tym Mistrzostwa Polski w 2011 roku.

 

Mamy nadzieję , że pomoc Urzędów i dobrowolnych darczyńców pozwoli nam na realizację naszych planów  i pozwoli przygotować Klub do działań w nowych standartach Unii Europejskiej .

  Z żeglarskim pozdrowieniem


----------------------------------------------------------------------------------------

STATUT

LUBUSKIEGO KLUBU ŻEGLARSKIEGO

im. Mariusza Zaruskiego

w Sławie

Tekst ujednolicony z dnia 2018-05-01
 

 1. 1.      Przepisy ogólne

 

§ 1

Lubuski Klub Żeglarski imieniem Mariusza Zaruskiego w Sławie, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

 

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest miasto Sława.
 2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Sława.

 

§ 3

Klub może być członkiem Okręgowego Związku Żeglarskiego w Zielonej Górze.

 

§ 4

Klub używa pieczęci i odznaki Klubowej wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Klubu.

 

 1. 2.      Cel i środki działania

 

§ 5

Celem działania Klubu jest:

-         stowarzyszenie ludzi miłujących i uprawiających żeglarstwo,

-         propagowanie zamiłowania do uprawiania żeglarstwa turystycznego i wypoczynkowego.

 

§ 6

Klub realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

-         organizowanie i uczestniczenie w organizowaniu wszelkiego rodzaju imprez i zawodów żeglarskich – regat,

-         organizowanie szkoleń na stopnie żeglarskie,

-         propagowanie etycznych zachowań wśród żeglarzy na lądzie i na wodzie,

-         utrzymywanie terenów klubowych oraz zarządzanych przez Klub obiektów klubowych i sprzętu w należytym stanie umożliwiającym wykorzystanie ich do celów statutowych,

-         reprezentowanie interesów środowiska żeglarskiego wobec władz, instytucji, związków, stowarzyszeń oraz osób fizycznych,

-         opiniowanie i doradztwo w sprawach żeglarskich i prawa wodnego,

-         ratownictwo wodne

 

 1. 3.      Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 7

Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych,

d) uczestników.

 

 

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba pełnoletnia, która wyrazi gotowość czynnego uprawiania sportu żeglarskiego, uiści wpisowe, podpisze deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
 2. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

a) wybierania i być wybierani do władz Klubu,

b) składania wniosków władzom Klubu dotyczącym jego działalności.

 1. Członkowie zwyczajni Klubu są zobowiązani do:

a) aktywnego udziału w realizacji zadań Klubu,

b) stosowania się do postanowień statutu oraz wynikających z niego uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Klubu,

c) regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 9

 1. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje składkę członkowską lub inną formę poparcia materialnego i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
 2. Członkowie wspierający Klubu mają prawo składania wniosków władzom Klubu, dotyczących jego działalności.
 3. Członkowie wspierający mają obowiązek:

a) regularnego opłacania składek członkowskich w zadeklarowanej wysokości,

b) wywiązywania się z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Klubu.

 

§ 10

 1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która położyła szczególne zasługi dla realizacji celu i zadań Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 3. Członek honorowy Klubu będący osobą prawną jest reprezentowany przez swego upoważnionego przedstawiciela.
 4. Członkowie Klubu honorowi będący osobami fizycznymi mają prawo:

a) wybierania i być wybierani do władz Klubu,

b) składania wniosków władzom Klubu dotyczących jego działalności.

 

§ 11

 1. Uczestnikiem Klubu może być osoba niepełnoletnia, która wyrazi gotowość czynnego uprawiania sportu, uzyska zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz właściwej władzy szkolnej, podpisze deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
 2. Uczestnicy Klubu mają prawo korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego Klubu.
 3. Uczestnicy Klubu są zobowiązani do:

a) aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych Klubu,

b) czynnego uprawiania sportu w sekcjach działających w Klubie,

c) stosowania się do postanowień statutu oraz wynikających z niego uchwał, regulaminów i zarządzeń władz Klubu.

 

§ 12

 1. Członkostwo Klubu ustaje przez:

a) wystąpienie zgłoszone na piśmie,

b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu z powodu:

    - działalności niezgodnej z celem i zadaniami Klubu,

-          nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez 6 miesięcy,

-          działania na szkodę klubu, podważanie autorytetu klubu, prowadzenia konkurencyjnej  działalność w sąsiedztwie klubu

c) wykluczenie z Klubu uchwałą Zarządu Klubu w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę pozbawienia wolności,

d) śmierć członka lub likwidację osoby prawnej będącej członkiem.


       2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się w ciągu 14 dni od daty
           zawiadomienia do Walnego Zgromadzenia Klubu, które rozstrzygnie sprawę ostatecznie.

 

 1. 4.      Wyróżnienia i kary

 

§ 13

Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań członkowie Klubu mogą otrzymywać następujące wyróżnienia:

-         list pochwalny,

-         nagrodę.

 

§ 14

Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, regulaminów oraz zarządzeń władz Klubu mogą być nakładane na członków Klubu następujące kary:

-         upomnienie pisemne,

-         ostrzeżenie pisemne,

-         czasowe zawieszenie w prawach członka Klubu,

-         skreślenie z listy członków Klubu.

 

§ 15

Decyzję w sprawie wyróżnienia członka Klubu lub nałożenia kary podejmuje Zarząd Klubu na wniosek:

-         Prezydium Zarządu Klubu,

-         Sądu Koleżeńskiego.

 

 1. 5.      Władze Klubu

 

§ 16

Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

 

§ 17

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawcze jest Zwoływane przez Zarząd Klubu raz do roku.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zwoływane przez Zarząd Klubu co cztery lata.
 4. Termin Walnego Zebrania,miejsce i porządek obrad ustala Zarząd Klubu nie później niż na 14 dni prze terminem Walnego Zebrania.

 

§ 18

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Klubu:

a) z inicjatywy Zarządu Klubu,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na żądanie połowy członków Klubu.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia żądania i na zasadach określonych w § 19.

 

 

§ 19

 1. Do odbycia Walnego Zebrania Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków. W razie braku obowiązującej liczby członków Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie z góry ustalonym przez Zarząd Klubu i wtedy zachowana jest ważność Walnego Zebrania bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Uchwały władz Klubu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby głosów uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego (prezesa) lub działającego w jego imieniu zastępcy (wiceprezesa).

 

§ 20

 1. W razie ustania członkostwa lub ustąpienia osoby wchodzącej w skład władz Klubu władze te mogą dokooptować na jego miejsce nowego członka.
 2. Liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków władz ustalonej statutem.

 

§ 21

W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Klubu.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

b) udzielania absolutorium Zarządowi,

c) decydowanie w sprawach programowych i określanie kierunków,

d) wybór Zarządu,Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

e) uchwalanie projektów zmian statutu,

f) powzięcie uchwały o rozwiązaniu Klubu,

g) podejmowanie uchwał w innych sprawach statutowej działalności wniesionych pod obrady Walnego Zebrania,

h) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

 

§ 23

Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami.

 

§ 24

 1. W skład Zarządu wchodzi 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebrania.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium składające się z czterech członków, w tym prezesa (komandora), wiceprezesa (v-ce komandora),sekretarza i skarbnika.

 

§ 25

 1. Plenarne posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku. Zwołuje je Prezydium Zarządu, zawiadamiając członków Zarządu o terminie i  proponowanym porządku obrad nie później niż  na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 2. Plenarne posiedzenia Zarządu zwołuje się również na żądania:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) połowy liczby członków Zarządu, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

 

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) realizowanie wytycznych programowych i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

b) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów pracy Klubu,

c) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu,

d) zwoływanie Walnego Zebrania,

e) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i sekcji sportowych,

f) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Klubu za okres ubiegłej kadencji,

g) powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowej, powoływanie i odwoływanie władz sekcji sportowej,

h) decydowanie o sprawach wyróżnienia i nakładanie kar na członków Klubu,

i) decydowanie w sprawach majątkowych Klubu.

 

§ 27

Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje Prezes lub działający w jego zastępstwie wiceprezes co najmniej raz na miesiąc, zawiadamiając członków Prezydium i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.

 

§ 28

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:

a) realizowanie wytycznych programowych i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarządu Klubu,

b) przygotowywanie rocznych projektów budżetu i planów pracy oraz sprawozdań na posiedzenia Zarządu i Walne Zebrania,

c) wydawanie instrukcji wewnętrznych,

d) opracowanie regulaminu pracy Prezydium,

e) przygotowanie wniosków do decyzji Zarządu w innych sprawach,

f) podejmowanie decyzji o zwoływaniu Nadzwyczajnych Walnych Zebrań,

g) reprezentowanie Klubu na zewnątrz.

 

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być także członkami innych władz Klubu. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Klubu, jednakże z głosem doradczym.
 5. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Klubu.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz.U. z 2001r., nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

 

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) opracowanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,

b) kontrola całokształtu działalności Klubu,

c) składanie sprawozdań z dokonanej kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi,

d) przedstawianie na Walnych Zebraniach wniosków w sprawie absolutorium,

e) przedstawianie wniosków o zawieszenie działalności Zarządu albo poszczególnych członków tych władz.

 

§ 31

 1. Sąd Koleżeński składa się z 2-3 członków.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz.
 4. Sąd Koleżeński odbywa swe posiedzenia na żądanie stron w celu rozpatrzenia spraw spornych powstałych między członkami, związanych z działalnością Klubu oraz przedstawia wnioski do decyzji Zarządu Klubu.
 5. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Klubu.

 

 1. 6.      Sekcje sportowe

 

§ 32

Sekcje sportowe powołuje i rozwiązuje Zarząd Klubu.

 

§ 33

Sekcje sportowe działają w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

 

 1. 7.      Majątek Klubu

 

§ 34

Majątek Klubu stanowią:

a) wpływy ze składek członkowskich, wpisowego oraz świadczeń członków wspierających,

b) ruchomości i nieruchomości,

c) świadczenia społeczeństwa, zapisy i darowizny,

d) dotacje,

e) dochody z imprez sportowych, wynajmu obiektów i sprzętu,

f) szkoleń.

 

§ 35

Majątek Klubu jest własnością członków Klubu i może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

 

§ 36

Nabywanie, obciążanie i zbywanie majątku ruchomego, przyjmowanie zapisów oraz wszelkich darów należy do Zarządu Klubu. Nabywanie i zbywanie majątku nieruchomego należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

 

§ 37

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są Prezes lub v-ce Prezes, z jednym z członków Prezydium Zarządu, działający łącznie.

 

 1. 8.      Przepisy końcowe

 

§ 38

 1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do członków stowarzyszenia, członków organów, pracowników i osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”.
 2. Zabronione jest przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków stowarzyszenia, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.
 4. Zabronione jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

§ 39

 1. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz powinno nastąpić niezwłocznie po wyborach.
 2. Władze Klubu, których kadencja się skończyła, działają do chwili ukonstytuowania się nowych władz, którym są obowiązane przekazać agendy, majątek, akta i wszelkie dokumenty w formie protokolarnej.

 

§ 40

 1. Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków oraz zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie wyznacza komisję do przeprowadzenia likwidacji i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Klubu.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Mariusz Zaruski

Urodził się 31 stycznia 1867 r. W Dumanowie na Podolu. Już jako dziecko wyróżniał się wybitnymi umiejętnościami plastycznymi, literackimi i zdolnościami przywódczymi. Po ukończeniu gimnazjum w Kamieńcu Podolskim rozpoczął studia matematyczno – fizyczne w Odessie (1885). Tam po raz pierwszy zobaczył morze, w którym dozgonnie się zakochał. Po śmierci ojca na stałe wraz z rodziną przenosi się do Odessy, gdzie kończy studia, ale też realizując swą miłość do morza, odbywa szereg podróży morskich, jako prosty marynarz wstępuje do szkoły plastycznej i wreszcie rozwija działalność konspiracyjną. W roku 1894 zostaje aresztowany i jako organizator spisku otrzymuje 1,5 roku więzienia i 5 lat zesłania na Sybir.

Siedząc w odeskim więzieniu regularnie gimnastykował się. Nawyk ten pozostał mu do końca życia. Zesłano go do Archangielska. Tam pracował jako robotnik portowy. Urzeczony Oceanem Lodowatym wyjednał u Gubernatora nieosiągalne pozwolenie na pływanie i zaokrętował się na szkuner "Dierżawa". Służąc, zasłynął z odwagi i zdolności żeglarskich, co skłoniło Simona F. Smietanina, bogatego przedsiębiorcę, do namówienia go na naukę w szkole nawigacyjnej. Zdobył w niej w około pół roku tytuł szturmana żeglugi wielkiej i został kapitanem szkunera "Nadzieja". Podczas licznych podróży do Skandynawii zaraził się nową pasją – wspinaczką górską – wszedł na kilka norweskich (pokrytych lodowcem) szczytów. Na zesłaniu nie ograniczał się jednak tylko do żeglarstwa i wspinaczki. Tam właśnie rozpoczął swą pracę literacką, tłumacząc wiersze rosyjskiego poety Nadsona, jak też pisząc swe własne teksty.

Po powrocie z zesłania ożenił się z Izabelą Kietlińską, córką odeskiego lekarza i wkrótce wyjechał wraz z żoną (1901) do Krakowa. Tam wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym, po czym, z powodu choroby żony, wyjechali do Zakopanego, gdzie w kupionej wilii "Krywań" prowadzili pensjonat. 10 lat pobytu w Zakopanem uczyniły M. Zaruskiego jednego z najbardziej zasłużonych ludzi dla Tatr. Ożywił on taternictwo zimowe poprzez rozpowszechnienie użycia nart (zimowe wejścia na liczne tatrzańskie szczyty). W roku 1909 założył Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, w którym pracował społecznie. Udzielał się w co najmniej trzydziestu zakopiańskich instytucjach i organizacjach. Kiedy stwierdził, że coś powinno zostać zrobione, robił to sam lub organizował ludzi do wykonania zadania. W międzyczasie pisał do wielu gazet, jak też zaczął pisać książki: "Współczesna żegluga morska" (pierwszy w dziejach piśmiennictwa polskiego fachowy podręcznik żeglarski), "Podręcznik narciarstwa", "Przewodnik po terenach narciarskich Zakopanego i Tatr Polskich"

Po wybuchu II wojny światowej włożył mundur. Swe losy związał z I Brygadą Legionów Polskich. Miał wówczas 47 lat i stopień szeregowca. Jego liczne zdolności i talent organizacyjny sprawiły, że szybko awansował. W grudniu 1917 r. Powraca do Zakopanego, gdzie przez dwa lata pełni funkcję komendanta Polskiej Organizacji Wojskowej. 11 listopada 1918 r. Zapamięta jako najszczęśliwszy dzień swego życia. Wstępuje bowiem do Wojska Polskiego. W stopniu majora zostaje dowódcą 11 Pułku Ułanów, na którego czele w roku 1919, walcząc na froncie litewsko – białoruskim brawurowo zdobywa dworzec kolejowy w Wilnie, za co uhonorowany został Krzyżem Virtuti Militari . Nieustanne boje przyniosły mu wiele odznaczeń i szybki awans. Od marca 1923 r. do końca kwietnia 1926 r. pełnił funkcję adiutanta generalnego Prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego. Miał wówczas stopień generała brygady. W "wojskowym" okresie życia nie zaniedbywał działalności literackiej. Napisał w tym czasie między innymi zbiór opowiadań "Na morzach dalekich", opowiadanie "Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe", "Na bezdrożach tatrzańskich". Napisał również podręczniki z dziedziny jeździectwa "Rząd koński" i "Nauka jazdy konnej".

Po zakończeniu kariery wojskowej M. Zaruski miał prawie 60 lat, nie myślał jednak o emeryturze. Za misję życia uznał teraz wprowadzenie Polski na morze. Jeszcze w 1924 r. Założył Yacht Klub Polski. W roku 1927 powołano go na stanowisko sekretarza generalnego Komitetu Floty Narodowej, gdzie z charakterystyczną dla siebie energią zabrał się do pracy. Jego celem było uzmysłowienie wszystkim, że morze stanowi źródło potęgi i bogactwa kraju, a do tego najszerszy i najtańszy gościniec do wszystkich zakątków świata. Jego niezwykłe zaangażowanie w pracę na rzecz KFN już po sześciu latach przyniosło niezwykłe rezultaty – w roku 1929 ze składek od ludzi zakupiono "Dar Pomorza" i wiele innych jachtów pełnomorskich. Poza pracą propagandową szkolił on głównie młodzież, harcerzy na prawdziwych wilków morskich. W roku 1935 objął dowództwo na jachcie "Zawisza Czarny", który harcerze zakupili z własnych składek, jak również sami przeprowadzali jego remont. Okres ten również obfituje w pracę pisarską. Do najważniejszych pozycji należą: "Wśród wichrów i fal", "Z harcerzami na Zawiszy Czarnym".

1 września 1939 r. M. Zaruski zgłosił się do wojska, lecz nie przyjęto go z powodu podeszłego wieku. Wówczas wyjechał do Lwowa, gdzie ukrywał się, korzystając z fałszywych dokumentów. W końcu marca 1940 r. wydał go władzom NKWD były porucznik WP Józef Pasek. W wyniku śledztwa M. Zaruski i jego żona, podejrzani o udział w organizacji konspiracyjnej, skazani zostali na 5 lat zsyłki. Generał Zaruski nie wytrzymał jednak nieludzkich warunków więziennych i 8 kwietnia 1941 r. zmarł z wycieńczenia w Chersoniu koło Odessy, gdzie znajduje się jego grób. Żona przeszedłszy 11 sowieckich więzień po wojnie powróciła do kraju i zamieszkała w Warszawie. Zmarła 13 października 1981 roku.

Wojciech Borzyszkowski

Wiceprezes

Polskiego Zwiazku Żeglarskiego